3.5” coaxial dash / rear speaker,
6.5” midbass speaker kit
6x9” rear coaxial kit, Accessory
kit with AAMPRO OEM Interface,
2 x 400 watt stereo amplifier